آی دی تلگرام ما : @nikzad1400


عکسی داشتید در مورد انیمه بفرستید بزارم.. هرچند این روزا دیگه وقت ندارم....